Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ tăng TSCĐ do trảo đổi được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi trao đổi trên sổ TSCĐ

Bước 2: Hạch toán thu nhập tăng do mang TSCĐ đi trao đổi

Bước 3: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ nhận về do trao đổi

Bước 4: Ghi tăng TSCĐ nhận về vào sổ TSCĐ

Bước 5: Thu hoặc trả thêm tiền do chênh lệch giá trị giữa TSCĐ mang đi trao đổi và nhận về
4. Lưu ý
  • Với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng/ghi giảm khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. 
  • Với trường hợp trao đổi TSCĐ tương tự, kế toán chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 4. => Khi thực hiện bước 1 thì chọn TK xử lý là TK 211


Xem thêm