Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ

4. Lưu ý


Xem thêm