Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Lập bảng chấm công
 
                                                                                                      
   
 
1. Lập bảng tính lương
2. Hạch toán chi phí lương
3. Trả lương cho nhân viên
4. Nộp bảo hiểm cho nhân viên
5. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
6. Lập báo cáo quản trị                                                          

  
       
1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                      


Xem thêm