Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

 Hướng dẫn lập báo cáo

1

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương cố định)

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương này áp dụng cho doanh nghiệp tính lương theo lương cơ bản cố định. Bảng lương dùng làm căn cứ để hạch toán lương và các khoản khấu trừ lương, thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.

 Xem tại đây

2

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương thời gian)

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương này áp dụng cho doanh nghiệp tính lương theo thời gian Bảng lương dùng làm căn cứ để hạch toán lương và các khoản khấu trừ lương, thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.

3

Báo cáo tổng hợp lương nhân viên

Giúp kế toán xem được tổng số thu nhập trước thuế thuế TNCN, số thuế TN cá nhân đã tính trong năm để phục vụ quyết toán thuế TNCN
Xem thêm