Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo Hợp đồng
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa   Hướng dẫn lập báo cáo
1
Báo cáo chi tiết lãi, lỗ theo hợp đồng
Giúp kế toán theo dõi được từng khoản doanh thu, chi phí theo từng chứng từ của từng hợp đồng, dự án, hợp đồng/dự án, vụ việc, đơn hàng,... đồng thời xem được thông tin doanh thu, chi phí luỹ kế từ khi phát sinh hợp đồng đến kỳ báo cáo.
 Xem tại đây
2 Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng
Giúp kế toán theo dõi tổng quát tình hình doanh thu chi phí, lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: hợp đồng /dự án, hợp đồng/dự án/vụ việc, đơn hàng, mã thống kê.…
3
Chi tiết công nợ phải thu theo hợp đồng bán
Giúp kế toán theo dõi tình hình phát sinh và thanh toán công nợ hợp đồng bán chi tiết theo từng chứng từ, cho biết số phát sinh phải thu là bao nhiêu, đã thu bao nhiêu, số còn phải thu là bao nhiêu
4
Tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán
Giúp kế toán theo dõi tổng hợp về tình hình công nợ của tất cả hợp đồng bán, cho biết mỗi hợp đồng bán thì số phải thu là bao nhiêu, đã thu bao nhiêu, còn phải thu bao nhiêu và tổng hơp công nợ của tất cả các hợp đồng ra sao
5 Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
Giúp kế toán theo dõi từng đơn vị thì doanh số trên các hợp đồng là bao nhiêu, chi phí dự kiến bao nhiêu, từ đó biết được lãi lỗ dự kiến trong kỳ của từng đơn vị theo từng hợp đồng
6 Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán
Giúp kế toán tổng hợp doanh số được ghi nhận theo từng mặt hàng, nhân viên và đơn vị (phát sinh trên hợp đồng bán)
7 Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán
Giúp kế toán biết với từng hợp đồng, từng đơn vị thì dự kiến chi trong kỳ bao nhiêu, đã chi bao nhiêu, tổng dự kiến phải chi, tổng lũy kế số đã chi bao nhiêu, còn phải chi bao nhiêu
Cho biết để thực hiện hoàn thành một hợp đồng thì phải chi trả bao nhiêu chi phí: đã trả bao nhiêu, còn phải trả bao nhiêu.
 8  Tổng hợp công nợ phải thu - công nợ phải trả theo hợp đồng
 Giúp kế toán nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng để thực hiện lên 1 hợp đồng bán và tổng số tiền phải thu, đã tạm ứng, đã thanh toán, còn phải thu của hợp đồng bán đó làm căn cứ cân đối dòng tiền.


Xem thêm