Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo thuế
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa  Hướng dẫn lập báo cáo
1
01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
Giúp doanh nghiệp thông kê được các VTHH mua vào không có hóa đơn theo TT 78/2014
 Xem tại đây
2 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị) Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
3
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)
Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
4
Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm
Giúp tổng hợp quyết toán thuế GTGT theo năm bao gồm các thông tin: Số còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, số thuế đầu ra đầu vào, số được khấu trừ trong kỳ, số phải nộp, số thuế đề nghị hoàn và số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau để báo cáo số liệu tổng hợp với cơ quan thuế.
Xem thêm