Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo quản trị Quỹ

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa  Hướng dẫn lập báo cáo
1
Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt theo tài khoản và chi tiết theo từng chứng từ phát sinh.
 Xem tại đây
Xem thêm