Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo Công cụ dụng cụ

 

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa  Hướng dẫn lập báo cáo
1
Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
 
2 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
 
2.1
Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng
Biết được từng phòng ban đang sử dụng những CCDC nào?  
3
Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi chi tiết tình hình giảm CCDC tại đơn vị, giúp đơn vị biết được trong kỳ giảm CCDC nào, giảm ngày nào, lý do ghi giảm  
4 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC ở từng bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.  Xem thêm