Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Vào mục Báo cáo\Ngân sách, chọn báo cáo Tình hình chi phí thực tế so với dự toán.

     

  • Thiết lập tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

     

  • Kiểm tra dữ liệu trên báo cáo, sau đó nhấn Đóng.

Xem thêm