Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ kho.
2. Chọn tab Báo cáo phân tích.

3. Nhấn Chọn báo cáo.

4. Thiết lập tham số báo cáo

5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo kho của Thủ kho bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ kho, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

Xem thêm