Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo Tài sản cố định

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa  Hướng dẫn lập báo cáo
1
S21-DN: Sổ tài sản cố định Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định. (Mẫu thiết kế theo chế độ)
 xem tại đây
2 Sổ tài sản cố định
Phản ánh tình hình ghi tăng, tính khấu hao và ghi giảm của các TSCĐ trong doanh nghiệp
3
Thẻ tài sản cố định
Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ


Xem thêm