Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.

2. Chọn tab Sổ quỹ tiền mặt.
3. Nhấn Chọn tham số.
4. Thiết lập tham số báo cáo

5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ quỹ tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.Xem thêm