Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh sách báo cáo ngân hàng

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa   Hướng dẫn lập báo cáo
1 
Sổ tiền gửi ngân hàng  Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
 Xem tại đây
2 
Bảng kê số dư ngân hàng  Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền 


Xem thêm