Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
1. Thu tiền mặt:
    1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
    2. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

    3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
    4. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt
    5. Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
    6. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
    7. Thu khác bằng tiền mặt
2. Chi tiền mặt
    8. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
    9. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
    10. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
    11. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
    12. Trả lương bằng tiền mặt
    13. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt 

    14. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)
    15. Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt
    16. Chi khác bằng tiền mặt
3. Dự báo dòng tiền
       1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách           
       2. Lập báo cáo quản trị
                                                                                                          
       
1. Kiểm kê quỹ
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                            


Xem thêm