Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Ghi phiếu thu/chi vào sổ quỹ tiền mặt
                                                                      

                                                                                        
 1. Lập Sổ quỹ tiền mặt                                            
                  

                                                                     
       
1. Kiểm kê quỹ
2. Xem biên bản kiểm kê

 
                                                                     


Xem thêm