Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Ghi phiếu nhập/xuất kho vào Sổ kho
                                                                      

                                                                                        
 1. Lập báo cáo quản trị                                           
                  

                                                                     
       
1. Kiểm kê kho
2. Xem biên bản kiểm kê

 
                                                                     


Xem thêm