Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 


          1. Lập chứng từ nghiệp vụ khác
          2. Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
          3. Lập chứng từ ghi sổ (nếu ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ)
          4. Hạch toán ngoại tệ
          5. Quản lý các chi phí trả trước
          6. Quản lý các khoản doanh thu nhận trước
                        

                                                    
      
1. Tính tỷ giá xuất quỹ
2. Kết chuyển lãi lỗ
3. Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác (nếu muốn xác định lãi lỗ cho từng hợp đồng/công trình/đơn hàng/đơn vị)
4. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
5. In sổ sách, chứng từ
6. Lập báo cáo quản trị
7. Lập báo cáo phân tích tài chính
                                                                                               
  ĐẦU NĂM:
1. Tạo mới dữ liệu từ năm trước (nếu muốn quản lý mỗi năm một dữ liệu)

2. Kết chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước.
CUỐI NĂM:
1. Kiểm kê, đối chiếu thực tế:
2. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
4. Lập và kiểm tra BCTC
5. Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
6. Khóa sổ kỳ kế toán

                                                                                                                                                                         
        
             Xem thêm