Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hoặc khi có yêu cầu, Kế toán thực hiện đối chiếu các khoản đầu tư của Doanh nghiệp để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp đúng với thực tế. Đồng thời, thu thập các chứng từ có xác nhận của các bên có liên quan để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế.
2. Các bước thực hiện
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư tài chính

Xem thêm