Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Trợ giúp > Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính

Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính


1. Nội dung
Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo quyết toán, nên thực hiện sao lưu dữ liệu để có thể phục hồi lại khi cần. Xem hướng dẫn sao lưu tại đây.
1. Vào menu Trợ giúp, chọn Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.
2. Chương trình hiển thị màn hình quy trình thực hiện quyết toán báo cáo tài chính theo 4 bước dưới đây.
Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế

Bước 2: Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách

Bước 3: Lập và kiểm tra báo cáo tài chính

Bước 4: Nộp báo cáo

Xem thêm