Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu

3. Tại mục 9. Giá thành nhấn Kiểm tra ngay.
Xem thêm