Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:
Trường hợp trong kỳ có các đối tượng tập hợp chi phí đã đưa vào kỳ tính giá thành, nhưng không có thành phẩm nhập kho. Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị các kỳ tính giá thành, đối tượng tập hợp chi phí và thành phẩm tương ứng.

Giải pháp:
1. Xem thông tin Thành phẩm chưa nhập kho trên báo cáo.
2. Lập bổ sung phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất cho các thành phẩm này theo đúng thực tế.
  • Vào phân hệ Kho, nhấn Nhập kho.
  • Chọn loại phiếu nhập kho Thành phẩm sản xuất.
  • Khai báo thông tin thành phẩm nhập kho.
  • Tại tab Thống kê, chọn Đối tượng THCP tương ứng của thành phẩm.
3. Vào phân hệ Giá thành, tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.


Xem thêm