Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ nhập kho thành phẩm và hạch toán Nợ TK 15x/ Có TK 154, nhưng không hạch toán trên phiếu nhập kho có loại là Thành phẩm sản xuất. Khi đó, số lượng nhập kho thành phẩm sẽ không được cộng vào số lượng sản phẩm hoàn thành để tính giá thành đơn vị sản phẩm. Vì vậy, trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị các chứng từ này.

Giải pháp:
1. Nhấn vào số chứng từ để mở phiếu nhập kho lên kiểm tra.
2. Trường hợp chọn nhầm loại phiếu nhập kho, nhấn Bỏ ghi, nhấn Sửa để chọn lại phiếu nhập kho sang loại Thành phẩm sản xuất.
3. Nhấn Cất.
4. Vào phân hệ Giá thành, Thực hiện tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.


Xem thêm