Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết, hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành nào, hoặc số tiền bằng 0 (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ có sai sót.

Giải pháp:
Trường hợp 1: Chứng từ chi phí chung chưa phân bổ hết hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành nào

Trường hợp 2: Chứng từ chi phí chung có Số tiền bằng 0Xem thêm