Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Trợ giúp > Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách > 9. Giá thành > 9.3. Lập chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ

9.3. Lập chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ


Hướng dẫn:
Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị các chứng từ nhập kho thành phẩm có sai sót bao gồm:
  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán khác Nợ TK 15x/ Có TK 154.
  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho.
  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào tính giá thành trong kỳ kiểm tra.

Giải pháp:
Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, kiểm tra nguyên nhân sai sót tại cột Ghi chú để điều chỉnh lại chứng từ cho đúng:
Trường hợp 1: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154

Trường hợp 2: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho.

Trường hợp 3: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào tính giá thành trong kỳ kiểm tra.
Xem thêm