Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu
3. Tại mục 2. Tiền mặt, tiền gửi, nhấn Kiểm tra ngay.
 
4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi bao gồm các nội dung sau:Xem thêm