Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

LƯU Ý: Nếu anh (chị) không sử dụng phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm MISA SME.NET 2019 thì có thể bỏ qua thông báo này mà không cảnh hướng đến báo cáo tài chính
-------------
Hướng dẫn:
Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ quỹ không khớp với Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Loại tiền và Số tiền chênh lệch vào cuối kỳ.
Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị báo cáo này trong trường hợp Thủ quỹ có sử dụng phần mềm để ghi sổ quỹ (trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích chọn ô Thủ quỹ có tham gia hệ thống).
Trường hợp này, Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:
1. Vào phân hệ Quỹ, nhấn Kiểm kê.
2. Chọn mốc thời gian và Loại tiền muốn đối chiếu số liệu trên Sổ quỹ với Sổ kế toán tiền mặt.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Nhấn Đối chiếu. Chương trình hiển thị danh sách các chứng từ có chênh lệch giữa Sổ kế toán Sổ quỹ.

5. Kiểm tra các chứng từ này để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể xảy ra các trường hợp sau:
+ Chứng từ ghi trên Sổ kế toán nhưng không có trên Sổ quỹ => Xử lý như sau:
  • Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ những quên chưa ghi sổ quỹ thì vào phân hệ Thủ quỹ để ghi sổ chứng từ.
  • Nếu chứng từ không đúng thì nhấn vào số chứng từ để xóa.
+ Chứng từ có trên Sổ quỹ nhưng không có trên Sổ kế toán => Xử lý như sau:
  • Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ nhưng bị bỏ ghi trên sổ kế toán thì nhấn vào Số chứng từ để ghi sổ lại.
  • Nếu chứng từ không đúng thì vào phân hệ Thủ Quỹ, tìm kiếm chứng từ này và nhấn Bỏ ghi.
+ Sai lệch số tiền giữa hai sổ => Chỉnh sửa lại số tiền trên chứng từ cho đúng thực tế.
+ Sai lệch ngày chứng từ giữa hai sổ => Chỉnh sửa lại ngày trên chứng từ cho đúng thực tế.


Xem thêm