Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Khái niệm
Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.
2. Quy định về kiểm kê
Cơ sở pháp lý

Xử phạt vi phạm quy định về kiểm kê
3. Quy trình thực hiện kiểm kê
Bước 1: Thành lập hội đồng kiểm kê và lập kế hoạch kiểm kê

Bước 2: Tiến hành kiểm kê và đánh giá chất lượng

Bước 3: Tổng hợp và thống kê kết quả

Bước 4: Xử lý kiểm kê

Bước 5: Báo cáo kết quả kiểm kê
4. Các nội dung kiểm kê

    Xem thêm