Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hoặc khi có yêu cầu, Kế toán thực hiện đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả, công nợ với nhân viên và công nợ vay để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp đúng với thực tế. Đồng thời, thu thập các chứng từ có xác nhận của các bên có liên quan để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế.
2. Các bước thực hiện
Công nợ phải thu

Công nợ phải trả

Tạm ứng công nhân viên

Công nợ vay

Xem thêm