Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Trong quá trình hạch toán các khoản mục Tài sản, Nguồn vốn là đối tượng kiểm kê. Kế toán có thể gặp phải các sai sót làm sai lệch số liệu trên sổ sách kế toán. Dưới đây là tổng hợp các tình huống sai sót thường gặp trong quá trình hạch toán kế toán và cách xử lý để đảm bảo số liệu trên sổ sách Kế toán khớp đúng với số liệu thực tế:
Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Đầu tư tài chính

Hàng tồn kho

Tài sản cố định

Công cụ dụng cụ

Công nợ

Bảo hiểmXem thêm