Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Vào đầu năm tài chính, Kế toán cần thực hiện bút toán để kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước (đang được hạch toán vào tài khoản 4212-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay) sang hạch toán vào tài khoản 4211-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ
2. Hướng dẫn
1. Vào phân hệ Tổng hợp
2. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
3. Hạch toán bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang năm trước.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm