Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung
Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

 2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Vào Tổng hợp\tab Chứng từ ghi sổ, chọn chức năng Thêm.
  • Khai báo diễn giải, ngày và số chứng từ, sau đố nhấn Chọn chứng từ.
 
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các chứng từ được lập chung vào chứng từ ghi sổ, sau đó nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể khai báo bổ sung các Loại chứng từ nếu cần, xem hướng dẫn tại đây.
  • Hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn sang chứng từ ghi sổ.
 
  • Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.
Lưu ý: Nếu chứng từ nào đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để chọn lại nữa.


Xem thêm