Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung
Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác" được thực hiện trên phần mềm theo hai trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các đơn vị
  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác.
  • Nhấn Thêm.
  • Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho đơn vị.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên tab Chi phí:
   • Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.
   • Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

    Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:
     1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.
     2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.
  • Trên tab Phân bổ:
   • Nhấn vào biểu tượng  để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.
   • Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

   • Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

  • Nhấn Cất.
 • Trường hợp 2: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng
  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác.
  • Nhấn Thêm.
  • Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên tab Chi phí:
   • Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.
   • Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

    Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo  công trình, đơn hàng hay hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:
     1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.
     2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.
  • Trên tab Phân bổ:
   • Nhấn vào biểu tượng  để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.
   • Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

   • Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

  • Nhấn Cất.


Xem thêm