Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ chi bằng ngoại tệ.

2. Cách thao tác

Việc tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân tức thời

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân cuối kỳ

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), chức năng tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện tại chi nhánh nào, sổ nào, sẽ chỉ lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.Xem thêm