Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung

2. Định khoản

3. Mô tả nghiệp vụ

4. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí đã trả trước nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (chi phí thuê VP, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ,...) được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trước phát sinh

Bước 2: Khai báo các khoản chi phí cần phân bổ nhiều kỳ

Bước 3: Phân bổ các khoản chi phí trả trước


Xem thêm