Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


Thực hiện đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

1. Định khoản
 
2. Hướng dẫn trên phần mềm

 Xem thêm