Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt. Đồng thời, có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán để điều chỉnh lại dữ liệu khi cần.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khóa sổ kỳ kế toán

2.2. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán


Xem thêm