Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu

3. Tại mục 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh, nhấn Kiểm tra ngay.
Xem thêm