Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:
Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị các chứng từ đang hạch toán trực tiếp vào tài khoản tổng hợp mà không hạch toán vào tiết khoản của tài khoản đó.
Nguyên nhân:
Thông thường khi thêm mới chứng từ hoặc nhập khẩu chứng từ, chương trình sẽ không cho phép chứng từ hạch toán vào tài khoản tổng hợp mà phải hạch toán vào tiết khoản chi tiết nhất của tài khoản đó. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó gây lỗi chương trình, vẫn có trường hợp chứng từ hạch toán vào tài khoản tổng hợp.
Giải pháp:
1. Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, xem cột Tài khoản tổng hợp để biết được các tài khoản tổng hợp có số liệu hạch toán.
2. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, chọn Chuyển TK hạch toán.
3. Thực hiện chuyển tài khoản hạch toán từ tài khoản tổng hợp vào tài khoản chi tiết theo hướng dẫn tại đây.Xem thêm