Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 7. Thuế GTGT nhấn Kiểm tra ngay.


4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra các nội dung sau đây:

Xem thêm