Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu
3. Tại mục 9. Giá thành, nhấn Kiểm tra ngay. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo kết quả kiểm tra tương ứng:
Xem thêm