Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách > 9. Giá thành > 9.5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm

9.5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm


Hướng dẫn:
Trường hợp trong kỳ có các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm. Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị thông tin tương ứng để Kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.
Giải pháp:
1. Xem kỳ tính giá thành có sai sót trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Vào phân hệ Giá thành, chọn kỳ tính giá thành có sai sót.
3. Vào tab Bảng tính giá thành, nhấn Cập nhật giá nhập kho, chương trình sẽ cập nhật giá thành trên bảng tính giá thành vào phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất.



Xem thêm