Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
1. Tăng CCDC:
    1. Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay
    2. Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất ra sử dụng

    3. Chuyển TSCĐ thành CCDC
2. Giảm CCDC:
    4. Thanh lý, nhượng bán CCDC
    5. CCDC giảm do bị mất  
3. Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận
4. Điều chỉnh CCDC

                                                                                     
1. Phân bổ CCDC                        
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                 
3. Lập báo cáo quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
1. Kiểm kê CCDC
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Xem thêm