Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn    

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thành lập hội đồng kiểm kê và lập kế hoạch kiểm kê

Bước 2: Thực hiện Kiểm kê Công cụ dụng cụ

Bước 3: Xử lý kết quả kiểm kê

Bước 4: Tổng hợp kết quả kiểm kê


Xem thêm