Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc quản lý và ghi giảm CCDC do bị mất được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:
Bước 1: Ghi giảm CCDC

Bước 2: Phân bổ giá trị còn lại (nếu có) của CCDC bị mất vào chi phí

Bước 3: Ghi nhận hình thức xử lý sau khi xác định được nguyên nhân mất


Xem thêm