Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua sắm công cụ, dụng cụ đưa vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo một trong hai trường hợp sau:
Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH
4. Lưu ý


Xem thêm