Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.8. CCDC > Tăng CCDC > Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê

Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê


Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

4. Lưu ý


Xem thêm