Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép Thủ kho quản lý danh sách các phiếu nhập kho/xuất kho, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo kho.
  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  2.1. Ghi phiếu nhập kho/xuất kho vào Sổ kho

  2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê kho

  2.3. Xem báo cáo kho
  3. Lưu ý
  Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán kho và Thủ kho, có thể bỏ phân hệ Thủ kho trên phần mềm bằng cách:
  1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.
  2. Bỏ tích chọn Thủ kho có tham gia hệ thống.
  3. Nhấn Đồng ý.

  Khi đó:
  • Trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ kho.
  • Để xem được báo cáo kho của Thủ kho thì vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ kho, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.  Xem thêm