Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.1. Quỹ > Thu tiền mặt > Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên


Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Các bước thực hiệnXem thêm