Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.9. TSCĐ > Giảm TSCĐ > Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm


Xem thêm