Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Nhập kho > Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược


1. Mô tả nghiệp vụ

2. Hướng dẫn trên phần mềmXem thêm